Stöd och service

Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en lag som ger dig med stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser.

Ansökan kan göras av den enskilde, vårdnadshavare eller utsedd person med fullmakt.

God man eller förvaltare som söks via överförmyndarenheten i din kommun. Blankett finns på www.blankettbanken.se

För dig som har en funktionsnedsättning efter operation eller långvarig sjukdom finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning.

En ansökan kan du göra hos kommunen, ta kontakt med telefonväxeln i din kommun och be att få bli kopplad till en biståndsbedömare en ansökan kan vara muntlig.

En biståndsbedömare utreder tillsammans med dig dina behov av hemtjänst som kan vara personlig omvårdnad, hjälp med städ, tvätt, hemhandling av mat , ledsagning för promenad, social samvaro, avlösning för anhörig. Ni får tillsammans komma fram till vilken hjälp du behöver och har rätt till.

Biståndsbedömaren tar sedan kontakt med den verksamhet som kommer att ge dig den hjälp som beslutats du får också fylla i en inkomstuppgift eftersom du får betala en viss summa för den hjälp du får.

Om du är inlagd på sjukhus och du vet att du behöver hjälp då du kommer hem, har du rätt till en vårdpanering på sjukhuset. Personalen på din avdelning kallar då kommunens biståndsbedömare till ett planeringsmöte (vårdplanering) med dig och om du själv vill någon anhörig eller vän, du ska då se till att det finns personer från avdelningen som kan hjälpa dig berätta om du behöver hjälpmedel och medicinering samt vem som skall ansvara för det.

Du kan också kontakta socialkontoret för individuell vägledning och information om ytterligare stödformer som finns att få för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Då ber du att kommunens växel kopplar dig till en LSS-handläggare som kan informera dig om olika LSS insatser.

Om en nära anhörig eller person över 18 år behöver hjälp att föra sin talan när det gäller olika myndigheter eller annat som kan vara svårt att själv ansöka om eller genomföra kan en Fullmakt tecknas mellan parterna.

Blankett finns gratis på www.blankettbanken.se och heter Fullmakt.