Stadgar

Putte Angelin Minnensfond (PAM)

Linköping

Putte Angelin Minnesfond (PAM) är en ideell organisation utan vinstintresse. Organisationens intäkter ska gå till forskning om hjärncancer samt till att skapa en plattform/sambandscentral/mötesplats/hjälpcentrum för drabbade och anhöriga. Organisationen ber ansvaret att skapa optimala premisser för både cancerdrabbade och anhöriga att få tillgång till rätt information, i rätt tid, samt att hitta till varan.

Kalenderår

4 årsmöte/år med minst 3 styrelsemedlemmar. Avsättningar 1 gång/månad, fysiska möten eller via telefon mellan respektive ansvariga för varje projekt.

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen i februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast trettio (30) dagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte.

Vilka frågor som ska behandlas på årsmöte
2 veckor innan möte via mail

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsens storlek och sammansättning beslutas av årsmötet.
– Annelie Stålnert
– Nina Karlsson
– Andreea Bernicu

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast en (1) månad före årsmötet.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

Om föreningen inte genererar i några pengar kvarvarande tillgångar ska fördelas först och främst
 till att informera och hjälpa närstående till patienter med hjärntumör.

stadgar_bild